Zasady członkostwa

Zgodnie z Rozdziałem III Statutu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, Członkiem OZSA mogą być szpitale posiadające status szpitali akredytowanych lub przygotowujących się do procesu akredytacji oraz pracodawcy i osoby fizyczne zainteresowane promocją procesu akredytacji.
Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych zrzesza swoich członków jako członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Członkiem Zwyczajnym mogą być szpitale posiadające certyfikat akredytacyjny lub przygotowujące się do procesu akredytacji. Przyjęcie w poczet Członków następuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu po otrzymaniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Zrzeszenia (formularz do pobrania w zakładce Członkostwo/Przystąpienie-deklaracja). Decyzja o przyjęciu zapada w drodze uchwały. Członek Zwyczajny korzysta w pełni z praw i obowiązków w tym m.in. jest obowiązany do uiszczania składki członkowskiej, której wysokość ustala Walne Zgromadzenie OZSA (więcej patrz zakładka Członkostwo/Regulowanie składki).
Członkiem Wspierającym mogą być pracodawcy zainteresowani działalnością Zrzeszenia, którzy deklarują poparcie dla celów Zrzeszenia. Przyjęcie w poczet Członków następuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu po otrzymaniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Zrzeszenia (formularz do pobrania w zakładce Członkostwo/Przystąpienie-deklaracja). Decyzja o przyjęciu zapada w drodze uchwały. Członkowi Wspierającemu przysługują takie same prawa jak Członkowi Zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do wszystkich organów Zrzeszenia. Ponadto Członek Wspierający obowiązany jest do uiszczania połowy składki członkowskiej, której wysokość dla Członków Zwyczajnych ustala Walne Zgromadzenie OZSA (więcej patrz zakładka Członkostwo/Regulowanie składki).
Członkiem Honorowym może być tylko osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Zrzeszenia.  Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie OZSA na wniosek Zarządu Zrzeszenia. Członek Honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
Przynależność do Zrzeszenia jest dobrowolna i nie ogranicza w żaden sposób samodzielności działania Członka w odniesieniu do prowadzonej przez niego własnej działalności. Jednakże działalność Jego nie może być sprzeczna z ideą i interesem Zrzeszenia.
Wszelkie decyzje związane z członkostwem w Ogólnopolskim Zrzeszeniu Szpitali Akredytowanych podejmuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli – Dyrektor, Kierownik Jednostki, Prezes Zarządu. Możliwa jest jednak jego reprezentacja przez inną osobę na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa (formularz do pobrania w zakładce Członkostwo/Przystąpienie-deklaracja).