Przystąpienie – deklaracja

Deklaracja – członek zwyczajny (pobierz)
Deklaracja – członek wspierający (pobierz)
Uwaga!
Uzupełniony i podpisany formularz prosimy zeskanować i przesłać na adres e-mail: kontakt@ozsa.pl, a następnie w formie papierowej listem poleconym na adres: Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych ul. Rakowska 15, 97 – 300 Piotrków Tryb.
W przypadku wskazania w deklaracji przystąpienia, oprócz osoby, która jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego deklarację (Dyrektor, Kierownik Jednostki, Prezes Zarządu i in.), dodatkowo innych osób, konieczne jest przesłanie pisemnego pełnomocnictwa dla każdej z tych osób. Udzielenie pełnomocnictwa dodatkowej osobie lub osobom zapewnia Członkom reprezentację podczas wydarzeń OZSA w przypadku nieobecności osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.
Pełnomocnictwo (pobierz)