Tryb regulowania składek

Wysokość składki członkowskiej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków OZSA. W roku 2019 składka dla Członka zwyczajnego wynosi 1.200 zł, dla członka wspierającego 600 zł (Podstawa: Uchwała Nr 12/2018 Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych z dnia 27 kwietnia 2018 roku).
Obowiązek terminowego regulowania składki wynika z zapisu § 11 ust. 2 pkt. 3 Statutu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych.
Składki należy wpłacać wyłącznie przelewem bankowym.
Termin regulowania składki: do 31.03. każdego roku, za który należna jest składka
Dane do przelewu:
 
Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15
BGŻ PNB PARIBAS w Piotrkowie Trybunalskim
77 2030 0045 1110 0000 0300 3100
tytułem: składka członkowska  za … rok