Zrzeszenie – historia, cel

Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych działa w oparciu o ustawę z dnia  23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r., Nr 55, poz. 235 ze zm.), Statut Zrzeszenia oraz uchwały podejmowane przez Władze Zrzeszenia.
OZSA oficjalnie rozpoczęło swoją działalność z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 23 marca 2012 roku, chociaż pierwsze spotkanie inicjujące powołanie Zrzeszenia miało miejsce 8 września 2011 roku w Starachowicach, a jego pomysłodawcą była ówczesna dyrektor starachowickiego szpitala, a zarazem pierwsza prezes Zrzeszenia lek. med. Jolanta Kręcka. Według stanu na dzień 8.02.2013 r. Zrzeszenie liczyło 44 Członków.
Głównym celem działania Zrzeszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków, wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec związków zawodowych, a także dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych oraz innych organizacji. W szczególności:
▪          wspólne działanie służące poprawie jakości usług medycznych,
▪          promocja,
▪          rozwijanie inicjatyw wewnątrzszpitalnych,
▪          aktywizacja działań zespołowych,
▪          zwiększanie zaufania społecznego,
▪          identyfikacja najlepszych szpitali oraz korzystanie z ich wiedzy i doświadczeń.
Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych działa poprzez swoje organy, tj. Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisję Rewizyjną. Szczególne uprawnienia w zakresie reprezentacji i działania, poprzez wykonywanie odpowiednich zadań dla realizacji celu Zrzeszenia ma Zarząd.