Deklarację przystąpienia do Zrzeszenia można złożyć w każdym, dogodnym dla Państwa terminie. Przyjęcie aplikanta następuje zazwyczaj na pierwszym posiedzeniu Zarządu OZSA po dacie wpływu deklaracji.

Przystąpienie – deklaracja

Deklaracja – członek zwyczajny (pobierz)

Deklaracja – członek wspierający (pobierz)

Uwaga!

Uzupełniony i podpisany formularz prosimy zeskanować i przesłać na adres e-mail: kontakt@ozsa.pl, a następnie w formie papierowej listem poleconym na adres: Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych ul. Wojska Polskiego 118, 97 – 300 Piotrków Tryb.

W przypadku wskazania w deklaracji przystąpienia, oprócz osoby, która jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego deklarację (Dyrektor, Kierownik Jednostki, Prezes Zarządu i in.), dodatkowo innych osób, konieczne jest przesłanie pisemnego pełnomocnictwa dla każdej z tych osób. Udzielenie pełnomocnictwa dodatkowej osobie lub osobom zapewnia Członkom reprezentację podczas wydarzeń OZSA w przypadku nieobecności osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

Pełnomocnictwo (pobierz)

Regulowanie składki

Tryb regulowania składek

Wysokość składki członkowskiej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków OZSA.

Obowiązek terminowego regulowania składki wynika z zapisu § 11 ust. 2 pkt. 3 Statutu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych.

Składki należy wpłacać wyłącznie przelewem bankowym.

Termin regulowania składki: do 31.03. każdego roku, za który należna jest składka

Dane do przelewu:

Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 118

BGŻ PNB PARIBAS w Piotrkowie Trybunalskim

77 2030 0045 1110 0000 0300 3100

tytułem: składka członkowska  za … rok

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 16/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Zrzeszenia z dnia 12 czerwca 2023 roku  składka członkowska za rok 2024 wynosi:

  • dla członka zwyczajnego 1.200 zł/rok
  • dla członka wspierającego 600 zł/rok

Do Członków Zrzeszenia  zostaną przesłane noty obciążeniowe, na podstawie których należy dokonać wpłaty należnej składki za 2024 rok.

Uchwała nr 16/2023 – pobierz

Darmowy licznik odwiedzin