Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych działa w oparciu o ustawę z dnia  23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, Statut Zrzeszenia oraz uchwały podejmowane przez Władze Zrzeszenia.

OZSA oficjalnie rozpoczęło swoją działalność z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 23 marca 2012 roku, chociaż pierwsze spotkanie inicjujące powołanie Zrzeszenia miało miejsce 8 września 2011 roku w Starachowicach, a jego pomysłodawcą była ówczesna dyrektor starachowickiego szpitala, a zarazem pierwsza prezes Zrzeszenia lek. med. Jolanta Kręcka. Według stanu na dzień 8.02.2013 r. Zrzeszenie liczyło 44 Członków.

Głównym celem działania Zrzeszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków, wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec związków zawodowych, a także dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych oraz innych organizacji.

W szczególności:

* wspólne działanie służące poprawie jakości usług medycznych,

* promocja,

* rozwijanie inicjatyw wewnątrzszpitalnych,

* aktywizacja działań zespołowych,

* zwiększanie zaufania społecznego,

* identyfikacja najlepszych szpitali oraz korzystanie z ich wiedzy i doświadczeń.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych działa poprzez swoje organy, tj. Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisję Rewizyjną. Szczególne uprawnienia w zakresie reprezentacji i działania, poprzez wykonywanie odpowiednich zadań dla realizacji celu Zrzeszenia ma Zarząd.

Darmowy licznik odwiedzin